Aktualne novice

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
 

DDV spremembe 1. 1. 2015

28.07.2014 11:28
S 1. januarjem 2015 bo opravljanje vseh telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ter elektronsko opravljenih storitev, obdavčeno v kraju prejemnika teh storitev (pri naročniku), ne glede na status tega prejemnika.

Da se bo zagotovila pravilna obdavčitev teh storitev z vidika DDV in pravilno določil tudi plačnik tega DDV, bodo morali vsi izvajalci teh storitev (iz Evropske unije in iz tretjih držav) pravilno določiti naslednje:
• naravo storitev (ali gre dejansko za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronsko opravljene storitve),
• status naročnika (ali gre za davčnega zavezanca ali osebo, ki ni davčni zavezanec) in
• kraj opravljanja teh storitev glede na naročnika.

Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji proda e-knjigo naročniku, ki ni davčni zavezanec, iz Nemčije.

Do 1. januarja 2015:

Kraj opravljanja te storitve je Slovenija, zato slovenski davčni zavezanec na izdanem računu obračuna slovenski DDV.

Po 1. januarju 2015:

Kraj opravljanja te storitve je Nemčija, zato bo moral slovenski davčni zavezanec na izdanem računu obračunati nemški DDV.

To bo lahko storil na dva načina:
• z registracijo za namene DDV v Nemčiji ali
• preko sistema VEM v Sloveniji s pomočjo eDavkov.
 
 

Obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki

07.04.2014 10:00
S 1. 1. 2015 obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki

Dne 27. 12. 2013 je bil v Uradnem listu št. 111/2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki začne veljati 11. 1. 2014.

Bistvena novost, ki jo prinaša ZOPSPU-A je, da bodo s 1. 1. 2015 morali proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom e-račune.

Fizične in pravne osebe bodo lahko pošiljale e-račune proračunskim uporabnikom prek bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov, ponudnikov procesne obdelave podatkov s katerimi ima Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov ali spletnega portala UJP e-račun, namenjenega izdajateljem, ki prek svoje banke ali procesorja ne morejo  posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov. Navedene izmenjave omogočajo pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom prek UJP, ki je v skladu s 26. členom ZOPSPU enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, zato neposredno pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom ni dovoljeno.

UJP bo v sodelovanju z Nacionalnim forumom za e-račune, ki ga skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije tudi vodi, v letu 2014 organiziral posvete za proračunske uporabnike ter sodeloval na posvetih za izdajatelje e-računov ter nudil vso potrebno pomoč in informacije za pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom.

Obvezno pošiljanje e-računov v javni sektor bo spodbudilo približevanje maksimalnemu obsegu uporabe e-računov v zasebnem in javnem sektorju ter prispevalo k racionalnejšemu poslovanju tako  javnega sektorja kot gospodarstva.
 
 

Izplačila fizičnim osebam

17.01.2014 13:23
Obvestilo strankam, ki izplačujejo fizičnim osebam dohodke iz drugega pravnega razmerja - najbolj pogosti so podjemna pogodba in avtorski honorar:

Zaradi spremembe zakonodaje, ki uvaja obveznost zavarovanja in posledično plačevanja prispevkov tudi za fizične osebe, ki prejemajo dohodke iz drugega pravnega razmerja, torej tudi na podlagi podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev, bo potrebno ob izplačilu dohodka oz. v času opravljanja dela poznati STATUS prejemnika dohodka. Če ni nikjer drugje zavarovan na drugi podlagi (npr. delovno razmerje, s.p., družbenik , upokojenec...), mu bo potrebno ob izplačilu obračunati vse ostrezne prispevke, kar vpliva tudi na višino njegovega honorarja in bremenitve vašega podjetja (preverite pogodbe!).

Prejemnik dohodka vam je sam dolžan zagotoviti podatek o svojem statusu, zato jih opozorite, da vam kot izplačevalcu priskrbijo potrebna dokazila (spodaj navedba zakona):

Podatke, na podlagi katerih se ugotovi izpolnjevanje pogojev za obvezno zavarovanje na podlagi opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja, izplačevalcu prejemka zagotavlja zavarovanec. Zavarovanec mora neposredno pred izplačilom izplačevalcu podati pisno izjavo oziroma posredovati ustrezne podatke, in sicer:

  • ali je upokojenec,
  • ali je v času izplačila zavarovan s polnim delovnim časom,
  • ali je v času izplačila zavarovan s krajšim delovnim časom oziroma ni vključen v zavarovanje
  • ali je bil v času opravljanja dela zavarovan s polnim delovnim časom,
  • ali je bil v času opravljanja dela zavarovan s krajšim delovnim časom oziroma ni vključen v zavarovanje.

Status upokojenca se za upokojence, ki prejemajo pokojnino v RS, lahko izkaže tudi s kartico upokojenca. Za osebo, ki prejema pokojnino v drugi državi članici EU, se prav tako upošteva status upokojenca in je glede obveznosti zavarovanja izenačena z upokojenci v RS. V Uredbi 883/2004 je namreč določeno, da se dejstva, nastala v drugi državi članici, upoštevajo kot da bi nastala na območju RS.

Osebe, ki prejemajo pokojnino iz tretjih držav, pa niso izenačene z upokojenci v RS, ker bilateralni sporazumi takšnih določb ne vsebujejo. V tem primeru morajo izplačevalci ne glede na prejemanje pokojnine iz tretje države plačati oba prispevka.

Za namen dokazovanja o vključenosti v obvezno zavarovanje in o delovnem/zavarovalnem času lahko zavarovanec sam pridobi izpis obdobij zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali pa izplačevalca pisno pooblasti, da te podatke pridobi zanj. Izplačevalec prejemkov na podlagi drugega pravnega razmerja brez pooblastila zavarovanca ne bo mogel vpogledati v zavarovančeva obdobja zavarovanja pri ZPIZ-u.

Izjema: Navedbe prejšnjega odstavka ne veljajo v primeru, ko oseba opravlja delo na podlagi drugega pravnega razmerja v obdobju pred 1. 1. 2014, izplačilo pa se izvrši po 1. 1. 2014. V teh primerih se obračunajo in plačajo le prispevki v skladu z 20. členom ZPIZ-2 (prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 % od plačila, doseženega pri plačniku davka), kljub temu da bi bili pogoji za obvezno zavarovanje po določbi 18. člena v letu 2013 izpolnjeni, če uporaba tega člena ne bi bila odložena na 1. 1. 2014.

Za zavarovance iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2 se  bo dohodek obremenjen s prispevki na naslednji način: 

Prejemnik je zavezanec, ki nima drugega zavarovanja za polni delovni čas Prispevek zavarovanca
VPLIVA NA NETO (LAHKO TOLIKO NIŽJI)*
Prispevek delodajalca
VPLIVA NA SKUPNI STROŠEK IZPLAČEVALCA (JE LAHKO TOLIKO VIŠJI)*
Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za opravljena dela od 01.01.2014) 15,50% 8,85 %
Za zdravstveno zavarovanje (za opravljena dela od 01.02.2014) 6,36% 0,53 %  (trenutno 4,55) ni vezano na znesek izplačila

* odvisno od opredelitve zneska v pogodbi (neto ali bruto ali bruto bruto)

Če takšnih primerov ne boste imeli - to se pravi, da bodo za vas delale fizične osebe, ki imajo sicer urejeno zavarovanje za polni delovni čas na podlagi drugega razmerja (npr. delovno razmerje, s.p., družbenik, upokojenec...), ostanejo prispevki za PIZ enaki, dodatni pa so prispevki za zdravstveno zavarovanje:

Prejemnik je zavezanec, ki nima drugega zavarovanja za polni delovni čas Prispevek zavarovanca
VPLIVA NA NETO (LAHKO TOLIKO NIŽJI)*
Prispevek delodajalca
VPLIVA NA SKUPNI STROŠEK IZPLAČEVALCA (JE LAHKO TOLIKO VIŠJI)*
Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za opravljena dela od 01.01.2014) 0% 8,85 %
Za zdravstveno zavarovanje (za opravljena dela od 01.02.2014) 6,36% 0,53 %  (trenutno 4,55) ni vezano na znesek izplačila

* odvisno od opredelitve zneska v pogodbi (neto ali bruto ali bruto bruto)

 Še enkrat preverite pogodbene zneske.
 
 

Olajšava za vzdrževane družinske člane

17.01.2014 12:51
Kdor med letom ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ali kdor želi podatke o tem spremenili, lahko to stori preko e-davkov ali v papirnati obliki s predpisanim obrazcem.

Rok za oddajo obrazca s priporočeno pošto je 5.2.2014. Kdor oddaja vlogo z navadno pošto, jo mora oddati vsaj kak dan prej, namreč paziti mora, da vloga prispe na davčno upravo najkasneje do 5.2.2014.

Obrazec za vlogo
 
 

Vpogled v podatke za odmero dohodnine

16.01.2014 12:48

DURS obvešča, da so podatki za odmero dohodnine, ki jih je davčna uprava pripravila na podlagi obračunov davčnega odtegljaja, objavljeni na portalu eDavki.

Vpogled je možen od 15. 1. 2014 do 31. 1. 2014, do podatkov dostopate z digitalnim potrdilom.

 

Komu so podatki namenjeni?

 

Podatki so namenjeni izplačevalcem dohodkov za primerjavo podatkov iz predloženih iREK obrazcev in pripravljenimi obvestili prejemnikom dohodkov (Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013), ki jih morajo izplačevalci dohodkov izročiti prejemnikom dohodka najpozneje do 31. 1. 2014.

 

Primerjajte!

 

DURS še obvešča, naj izplačevalci dohodka naj objavljene podatke primerjajo s podatki, ki so jih davčni upravi predložil na iREK obrazcih. Če ugotovijo, da slednji niso pravilni, naj davčni upravi najpozneje do 31. 1. 2014 predložijo manjkajoče REK obrazce oziroma popravke že vloženih REK obrazcev.

 


Kaj, če podatki niso pravilni?

 

Če izplačevalec na podlagi navedene primerjave ugotovi, da podatki, ki jih je davčni upravi predložil na iREK obrazcih, niso pravilni, naj davčni upravi čim prej predloži manjkajoče REK obrazce oziroma popravke že vloženih obrazcev. Obrazce oziroma popravke bo davčna uprava upoštevala pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine samo, če bodo predloženi najpozneje do 31. 1. 2014.

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Aktualne novice

 

22.07.2020
Predčasno plačilo prispevkov za socialno varnost z zapadlostjo 31. 3. 2022.
Samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali ...
13.07.2020
Razlog za pozitivna stanja na eKartici
#eDavki

Pri preverjanju stanja na eKartici na ...
30.03.2020
Uveljavljen prvi sklop interventnih zakonov v povezavi s COVID-19
V Uradnem listu RS so bili objavljeni:
  • Zakon o ...
08.01.2020
e-bolniški list
Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega ...
22.11.2019
Bolniški list od 01.01.2020
Novost - uvedba elektronskega bolniškega lista ...
web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI