Aktualne novice

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
 

Spremembe glede izplačevanja regresa za letni dopust

04.05.2019 10:26

Dne 4. maja 2019 sta pričeli veljati noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2U, Uradni list RS, št. 28/2019) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F, Uradni list RS, št. 28/2019), ki spreminjata dosedanjo ureditev v zvezi z izplačevanjem regresa za letni dopust.

Po novem za regres za letni dopust v višini do 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ne bo treba obračunati prispevkov za socialno varnost, regres do te višine pa se tudi ne bo všteval v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Novosti se uporabljata že za regres za letni dopust, prejet od 1. januarja 2019 dalje.

 
 

Pričetek uporabe novega Zakona o poslovni skrivnosti

20.04.2019 07:37
Dne 20. aprila 2019 se je pričel uporabljati nov Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS, Uradni list RS št. 22/19).

Poslovna skrivnost po tem zakonu zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
  • je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
  • ima tržno vrednost;
  • imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Zadnja navedena alinea je izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe. V kolikor podjetja tega še niso storila, bodisi s sprejetjem sklepov ali notranjih aktov, je zdaj vsekakor čas, da to tudi storijo.
Nadalje zakon ureja zakonito in protipravno pridobitev, uporabo in razkritje poslovne skrivnosti ter tožbo zaradi kršitve teh pravic zoper osebo, ki brez privolitve imetnika poslovne skrivnosti pridobi, uporabi ali razkrije njegovo poslovno skrivnost. S slednjo lahko imetnik poslovne skrivnosti pri pristojnem sodišču zahteva, da: se prepovejo kršenje in prihodnje kršitve; se prepove proizvodnja, ponujanje, dajanje na trg ali uporaba blaga, ki je predmet kršitve, ali njegov uvoz, izvoz ali skladiščenje za navedene namene; se blago, ki je predmet kršitve, odpokliče iz gospodarskih tokov z upoštevanjem interesov dobrovernih tretjih oseb; se z blaga, ki je predmet kršitve, odstrani lastnost, ki je bila pridobljena s kršitvijo; se uniči blago, ki je predmet kršitve; se delno ali v celoti uniči, ali po potrebi vlagatelju zahtevka preda katerikoli dokument, predmet, gradivo, vsebina ali elektronska datoteka, ki je poslovna skrivnost ali vsebuje poslovno skrivnost; se ob odpoklicu iz tokov blago, ki je predmet kršitve, v celoti prepusti upravičencu; ali da se sodba objavi. Navedene terjatve zastarajo v roku treh let od dneva, odkar je imetnik poslovne skrivnosti izvedel za kršitev in osebo, ki je poslovno skrivnost pridobila, uporabila ali razkrila brez njegove privolitve, v vsakem primeru pa te terjatve zastarajo v roku petih let od dneva, odkar je nastala kršitev.
Imetnik poslovne skrivnosti ima skladno s tem zakonom tudi pravico do povrnitve škode po splošnih pravilih zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Kadar pa zneska po splošnih pravilih o povrnitvi škode ni mogoče določiti, je kršitelj dolžan imetniku poslovne skrivnosti plačati odškodnino v obsegu, ki je enak dogovorjenemu ali običajnemu nadomestilu za zakonito uporabo poslovne skrivnosti. Če je pravica kršena namerno ali iz hude malomarnosti, lahko imetnik poslovne skrivnosti zahteva tudi plačilo civilne kazni, in sicer v višini dogovorjenega ali običajnega nadomestila za tovrstno uporabo, povečanega do 200 odstotkov in to ne glede na to, ali je zaradi kršitve utrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne. Za zavarovanje svojih nedenarnih zahtevkov po tem zakonu pa lahko imetnik poslovne skrivnosti, katerega pravica je bila kršena ali grozi dejanska nevarnost, da bo kršena, od sodišča zahteva tudi izdajo začasne odredbe. Sodišče sme za zavarovanje nedenarnih zahtevkov izdati vsako začasno odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti pa lahko začasno prepove uporabo ali razkritje poslovne skrivnosti; prepove proizvodnjo, ponujanje, dajanje na trg ali uporabo blaga, ki je predmet kršitve, ali njegov uvoz, izvoz ali skladiščenje ali  zaseže ali odredi izročitev blaga, ki je domnevno predmet kršitve, vključno z uvoženim blagom, da se prepreči njegov vstop na trg ali razširjanje na njem.
 
 

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P1 plus 2019 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

19.03.2019 10:18

Z  garancijo Slovenskega podjetniškega sklada lažje, hitreje in ceneje do bančnega kredita! Skupno razpisanih 79,2 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo tudi letos okrepilo okoli 400 projektov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanje obratnega kapitala v povezavi z razvojnimi investicijami.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 15.03.2019 v Uradnem listu RS št. 16/2019 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPSa bodo tudi letos lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke[1]. Na ta način bo MSP-jem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša  6 mesečni EURIBOR + od 0,65 % do 1,15 %, prilagojena pa je stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G[2])  in glede na starost podjetja.

Več o tem ...

 
 

Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

20.02.2019 09:35
Ko bo ZK zapustila EU, bo postala tretja država. Zato se od trenutka izstopa pravila EU na področju carine in posrednega obdavčevanja za ZK ne bodo več uporabljale. Blago, vneseno na carinsko območje EU iz ZK ali izneseno iz carinskega območja EU, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih carinskih dajatev. Dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) in druga dovoljenja za carinske poenostavitve, ki jih izdajo carinski organi ZK, ne bodo več veljavna na carinskem območju EU. Pri uvozu blaga iz ZK, se bo v skladu z Direktivo o DDV obračunal DDV, medtem ko bo DDV pri izvozu iz EU oproščen.

Finančna uprava RS na svoji spletni strani tekoče objavlja informacije, povezane z izstopom
Združenega kraljestva iz Evropske unije - BREXIT
 
 

Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe

12.06.2018 17:27

Nadzoru se lahko poslovni subjekti izognejo s predložitvijo samoprijave

Finančna uprava RS na področju pridobitve lastnih poslovnih deležev v družbah zaznava visoko tveganje, zato je v letu 2018 glede tega načrtovan povečan obseg davčno inšpekcijskih nadzorov. V do sedaj izvedenih nadzorih je bilo dodatno obračunanih več kot 2.9 mio € davčnih obveznosti. 

Finančna uprava RS redno opravlja različne analize podatkov in na področju odsvojitve poslovnih deležev zaznava visoko tveganje, zato poglobljeno spremlja to področje. Po opravljeni analizi je bilo ugotovljeno, da gre v številnih primerih za skrbno oblikovane davčne sheme, ki zavezancem omogočajo, da si z izogibanjem davčne zakonodaje na davčno ugodnejši način izplačajo ustvarjene poslovne dobičke. 

Predmet obdavčitve in okoliščine, ki so bistvene za obdavčenje, se vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini in ne po pravno formalni obliki. FURS ugotavlja, da so navedene sheme pogosto v nasprotju z namenom zakona, saj odkup poslovnega deleža od družbenika nima ekonomske vsebine in ne izkazuje poslovnega interesa, kar nakazuje na edini glavni motiv: prihranek pri davku, oziroma davčno izogibanje.

Takšna davčna izogibanja so bila potrjena tudi v dosedanjih inšpekcijskih nadzorih. Od septembra 2017 dalje je bilo opravljenih 13 nadzorov, od tega so bile nepravilnosti ugotovljene v kar 11 nadzorih in pri teh 11 nadzorih je bilo kar 9 samoprijav. Pri opravljenih davčnih nadzorih je bilo dodatno obračunanih več kot 2.9 mio € davčnih obveznosti. Pri teh zavezancih je povprečno 25 zaposlenih. Največ dodatno obračunanih dajatev je bilo v podjetju s 3 zaposlenimi in sicer kar 1.028.000 €. 

Finančna uprava RS poziva zavezance - družbe pridobiteljice lastnih poslovnih deležev, da v kolikor je pravni posel prodaje poslovnega deleža sklenjen zaradi izogibanja davčnih obveznosti in dogovorjena kupnina zaradi pomanjkanja ekonomske vsebine predstavlja prikrito izplačilo dobička, ki je izplačano v skladu z določbami poglavja 6.2 ZDoh-2 v obliki dividend, predložijo obračun davčnega odtegljaja (REK-2) na podlagi samoprijave, v skladu z določbami 55. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2. S predložitvijo samoprijave se zavezanci izognejo globam, od prepozno plačanih obveznosti pa plačajo nižje obresti, kot bi jih sicer, če ne bi predložili samoprijave. Globa v primerih prekrškov, v katerih je narava posebno huda, je za pravne osebe v višini od 4.500 do 100.000 eurov, za odgovorne osebe pravne osebe pa je določena globa v višini od 1.200 do 20.000 eurov. 

V letu 2018 FURS načrtuje povečano število davčno inšpekcijskih nadzorov na področju pridobitve lastnih poslovnih deležev. Prav tako bodo inšpektorji pri opravljanju nadzorov posebno pozornost namenili zbiranju podatkov o tem, kdo je predlagal uporabo davčne sheme in katere listine so bile pri tem uporabljene in predložene. 

Odnosi z javnostmi, 
Finančna uprava RS

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Aktualne novice

 

22.07.2020
Predčasno plačilo prispevkov za socialno varnost z zapadlostjo 31. 3. 2022.
Samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali ...
13.07.2020
Razlog za pozitivna stanja na eKartici
#eDavki

Pri preverjanju stanja na eKartici na ...
30.03.2020
Uveljavljen prvi sklop interventnih zakonov v povezavi s COVID-19
V Uradnem listu RS so bili objavljeni:
  • Zakon o ...
08.01.2020
e-bolniški list
Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega ...
22.11.2019
Bolniški list od 01.01.2020
Novost - uvedba elektronskega bolniškega lista ...
web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI