Aktualne novice

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
 

Povečanje stopenj DDV stopi v veljavo 1.7.2013

01.07.2013 07:47
V Uradnem listu RS, št. 46/13 je bil dne 29. 5. 2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), ki začne veljati 30. 5. 2013, uporabljati pa se začne 1. 6. 2013. Z 10. členom ZIPRS1314-A, s katerim je v ZIPRS1314 dodan nov 60.a člen, se s 1. 7. 2013 dvigne splošna stopnja DDV na 22 % in nižja stopnja DDV na 9,5 %. V zvezi s povečanjem stopenj DDV v nadaljevanju pojasnjujemo:


ZIPRS1314-A določa, da se, ne glede na prvi in drugi odstavek 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13), od vključno 1. 7. 2013 dalje, DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove po ZDDV-1 in po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove po ZDDV-1 (za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga ZDDV-1 in njegov sestavni del).


Z ZIPRS1314-A je določena tudi prehodna ureditev za uveljavitev novih stopenj DDV.


V zvezi z obveznostjo obračuna DDV prehodna ureditev izhaja iz trenutka nastanka obveznosti obračuna DDV, kot je določen v 32. do 35. členu ZDDV-1. V primerih, da je del dobave blaga ali storitev dejansko opravljen pred uvedbo novih stopenj DDV, del pa po njihovi uvedbi, davčni zavezanec obračuna DDV za celotno dobavo po novih stopnjah. Od delnih dobav blaga ali storitev, opravljenih pred 1. 7. 2013, pa lahko davčni zavezanec na dan 30. 6. 2013 obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. 7. 2013, če je račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20. 7. 2013. Navedeni datum izdaje računa je določen z vidika enake obravnave davčnih zavezancev glede na skrajni rok za predložitev obračuna DDV. Znesek tako obračunanega DDV se vključi v obračun DDV za davčno obdobje junij 2013 oziroma april – junij 2013.


Predvideni sta tudi prehodni določbi v primeru prejema predplačil. Če davčni zavezanec prejme celotno predplačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po spremembi stopenj DDV, se DDV od predplačila obračuna po do sedaj veljavnih stopnjah. Če pa je prejeto predplačilo le delno, se DDV obračuna po do sedaj veljavnih stopnjah le od zneska prejetega predplačila, od preostanka zneska pa po novih stopnjah DDV.


Smiselno se navedeni prehodni določbi v zvezi s prejetimi predplačili uporabljata tudi v primeru izvršenih predplačil za bodoče čezmejne storitve, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in za katere je davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, dolžan plačati DDV kot prejemnik storitve v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 in v primerih iz 33.a člena ZDDV-1, v skladu s katerim mora davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV in je določen kot plačnik DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1, obračunati DDV od danih predplačil.


Iz navedenega izhaja, da se novi stopnji DDV obračunavata in plačujeta od transakcij, ki so predmet obdavčitve po ZDDV-1, to je od dobav blaga, opravljanja storitev, vključno od prejetega blaga ali storitev, za katere je DDV dolžan plačati prejemnik blaga ali storitev kot plačnik DDV v skladu s 76. in 76.a členom ZDDV-1, od pridobitev blaga znotraj Unije in od uvoza blaga, in sicer pod pogojem, da je obveznost obračuna DDV za navedene transakcije po ZDDV-1 nastala po 1. 7. 2013 v Sloveniji.


Ob upoštevanju navedenega je glede obveznosti obračuna DDV v zvezi s transakcijami, ki so predmet DDV, torej potrebno upoštevati naslednje:


I. Dobave, v celoti opravljene do vključno 30. 6. 2013


Za dobave blaga in storitev, ki so v celoti opravljene do vključno 30. 6. 2013 se uporabi stopnja DDV, ki je veljala pred spremembo stopenj (stara stopnja), pri tem datum izdaje računa ni pomemben.


Tabela 1: Primeri uporabe stopnje DDV za dobave blaga ali storitev, v celoti opravljene do vključno 30. 6. 2013

 

Opravljena dobava

Datum izdaje računa za opravljeno dobavo

Uporaba stopnje DDV na računu

v celoti do vključno 30. 6. 2013

20. 7. 2013

20 % oziroma 8,5 %

v celoti do vključno 30. 6. 2013

21. 7. 2013

20 % oziroma 8,5 %

 

 

 

II. Delne dobave blaga ali storitev, katerih del je opravljen pred 1. 7. 2013, preostali del pa po tem datumu


V primerih, ko je del dobave blaga ali storitev dejansko opravljen pred uvedbo novih stopenj DDV, del pa po njihovi uvedbi, davčni zavezanec obračuna DDV za celotno dobavo po novih stopnjah. Ne glede na prejšnji stavek pa davčni zavezanec lahko na dan 30. 6. 2013 od delnih dobav blaga ali storitev, opravljenih pred 1. 7. 2013, obračuna DDV po stopnjah, ki so veljale pred 1. 7. 2013, če je račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20. 7. 2013.


Izdaja računa iz prejšnjega stavka pa ni pomembna pri tistih dobavah blaga ali storitev, od katerih so v skladu s 76. in 76.a členom ZDDV-1 DDV dolžni plačati prejemniki blaga ali storitev (pridobitve blaga znotraj Unije, prejem blaga ali storitev, od katerih so DDV dolžni plačati prejemniki blaga ali storitev kot plačniki DDV ter uvoz blaga). V teh primerih računa ne izda davčni zavezanec, ki je določen kot oseba, ki mora plačati DDV in tudi na samo izdajo računa ne more vplivati. Pomembno je, da davčni zavezanec prejme vse potrebne informacije, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, kdaj je obveznost obračuna DDV nastala ter davčno osnovo, od katere je potrebno obračunati DDV. Stopnja, po kateri se obdavči taka dobava blaga ali storitev, je tako odvisna od tega, kdaj nastane obveznost obračuna DDV v skladu z določbami 33. do 35. člena ZDDV-1.


Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, katera stopnja DDV se uporabi glede na opravljeno dobavo in datum izdaje računa za opravljeno dobavo.


Tabela 2: Primeri uporabe stopnje DDV za delne dobave blaga ali storitev

 

Opravljena dobava

Datum izdaje računa za opravljeno dobavo

Uporaba stopnje DDV na računu

delno:

- prvi del do vključno 30. 6. 2013

- drugi del 5. 7. 2013

20. 7. 2013

- za prvi del 20 % oziroma 8,5 %

- za drugi del 22 % oziroma 9,5 %

delno:

- prvi del do vključno 30. 6. 2013

- drugi del 5. 7. 2013

21. 7. 2013

22 % oziroma 9,5 %

 

 

 

III. Pridobitev blaga znotraj Unije


Pri pridobitvah blaga znotraj Unije obveznost obračuna DDV nastane na dan izdaje računa. Če račun ni izdan, nastane obveznost obračuna DDV najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek.


Več o nastanku obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj Unije je navedeno v pojasnilu objavljenem na spletni strani DURS.

 


Tabela 3: Primeri uporabe stopnje DDV pri pridobitvah blaga znotraj Unije

 

Pridobitev blaga

Izdaja računa

Obveznost obračuna DDV od pridobitve

Mesec prejema računa

Uporaba stopnje DDV za obračun DDV od pridobitve

30. 6. 2013

ni izdan

15. 7. 2013

ni prejet

22 % oziroma 9,5 %

30. 6. 2013

30. 6. 2013

30. 6. 2013

junij, julij

20 % oziroma 8,5 %

30. 6. 2013

1. 7. 2013

1. 7. 2013

julij

22 % oziroma 9,5 %

30. 6. 2013

21. 7. 2013

15. 7. 2013

julij

22 % oziroma 9,5 %

30. 6. 2013

28. 6. 2013

15. 7. 2013

junij

22 % oziroma 9,5 %

 

 

 

IV. Prejeta predplačila za dobave


Davčni zavezanec, ki pred 1. 7. 2013 prejme celotno plačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. 7. 2013.


Davčni zavezanec, ki pred 1. 7. 2013 prejme delno plačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, od zneska prejetega predplačila obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. 7. 2013, od preostalega zneska za plačilo pa po stopnjah, ki veljata od 1. 7. 2013 dalje.


Enako velja tudi za obračun DDV od izvršenih predplačil, za katera je dolžan DDV obračunati prejemnik na podlagi petega odstavka 33. člena (v primerih izvršenih predplačil za bodoče čezmejne storitve, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji) in 33.a člena ZDDV-1 (v primerih dobave blaga in storitev iz 76. člena ZDDV-1).


Od izvršenih predplačil za pridobitev blaga znotraj Unije obveznost za obračun DDV ne nastane.V. Popravek davčne osnove po drugem odstavku 39. člena ZDDV-1


Davčni zavezanec, ki popravi davčno osnovo, uporabi davčno stopnjo, ki je izkazana na računih oziroma drugih dokumentih, ki služijo kot račun, na katere se popravek nanaša (staro stopnjo), ne glede na to, kdaj so oziroma bodo listine za popravek davčne osnove izdane.VI. Primeri


Tabela 4: Primeri uporabe stopnje DDV pri vnaprej plačani naročnini in najemnini, pri opravljenih klicih v obdobju in pri poračunu porabe energije za obdobje

  

Predmet

Datum izdaje računa

Obveznost za obračun DDV

Uporaba stopnje DDV na računu

Vnaprej plačana naročnina in najemnina npr. za mesec julij do vključno 30. 6. 2013

12. 6. 2013*

dan prejema plačila

20 % oziroma 8,5 %

Opravljeni klici za obdobje od 5.6. do 5. 7. 2013

15. 7. 2013*

v trenutku, ko poteče obdobje, na katerega se račun nanaša

22 %

Poračun porabe (npr. električne energije) za obdobje od 1.1.13 do 31.12.13, na podlagi popisa števca na dan 31.12.2013

15. 1. 2014*

v trenutku, ko poteče obdobje, na katerega se račun nanaša

22 % oziroma 9,5 % (popis števca na dan 30. 6. 2013 ni opravljen)

*V teh primerih datum izdaje računa ni pomemben.

 

 

VII. Sprememba davčne stopnje in sklepanje aneksov


ZIPRS1314-A in ZDDV-1 ne urejata vprašanja ali je zaradi spremembe stopenj DDV treba spreminjati pogodbe oz. sklepati anekse k pogodbam zaradi spremembe stopenj temveč je to stvar pogodbenih določil. To pomeni, da je spreminjanje pogodbenih določil stvar dogovora pogodbenih strank oziroma se, če takega dogovora ni, v zvezi z navedenim upoštevajo veljavni predpisi, ki urejajo področje obligacijskih razmerij.

Vir: DURS

 
 

Računalniški programi za gotovinsko poslovanje

20.05.2013 07:33

Ta pravilnik podrobneje predpisuje, kdaj se šteje, da računalniški programi in elektronske naprave izpolnjujejo zahteve iz osmega oziroma devetega odstavka 38. člena Zakona o davčnem postopku, ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev izpisov izvornih elektronsko vodenih podatkov in njihovih sprememb davčnemu organu.

Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.

Vsebina pravilnika

Vir: Uradni list RS

 
 

Kaj prinaša novi pravilnik, ki ureja blagajniško poslovanje?

16.04.2013 09:07

Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtev za določene računalniške programe in elektronske naprave ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu

     18.3.2013 je bil na spletni strani Ministrstva za finance objavljen predlog Pravilnika o načinu izpolnjevanja zahtev za določene računalniške programe in elektronske naprave ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik), s katerim se podrobneje predpisuje, kdaj se šteje, da računalniški programi in elektronske naprave izpolnjujejo zahteve iz osmega oziroma devetega odstavka 38. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

     Pravilnik naj bi pričel veljati že 1. aprila 2013, vendar pa do priprave prispevka še ni bil objavljen v Uradnem listu RS. V predlogu je še določeno, da naj bi zavezanec za davek moral zagotoviti izpis podatkov na način, kot je določeno s pravilnikom, v prehodnem obdobju od 1. maja 2013 dalje.


Tehnični predpisi glede vsebine, oblike in načina izpisa podatkov

     Priloga k pravilniku vsebuje natančne tehnične predpise glede vsebine, oblike in načina izpisa podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju.

     V skladu s prilogo k pravilniku podajamo nekaj podrobnejših navodil glede vsebine, oblike in načina izpisa podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju.

     Tako mora zavezanec zagotoviti strukturirane računalniške datoteke v standardni obliki, z naslednjimi imeni:

 • IZPIS RAČUNI GLAVE. TXT - datoteka, ki bo vsebovala zbirne podatke o izdanih računih, ter

 • IZPIS RAČUNI POSTAVKE. TXT - datoteka, ki bo vsebovala podatke o postavkah na izdanih računih.

     Predložitev podatkov mora zavezanec zagotavljati na nosilcu podatkov, in sicer na standardni računalniški disketi velikosti 3.5 in (1,44 MB) ali na standardni zgoščenki (CD) kapacitete 700 MB ali na standardni zgoščenki (DVD) kapacitete 4,7 GB. Na ovojnici nosilca podatkov mora biti čitljivo zapisano:

 • naziv in davčna številka zavezanca za davek;

 • vrsta izpisa podatkov;

 • obdobje izpisa podatkov;

 • število zapisov v vsaki datoteki.

     Izpis zbirnih podatkov o izdanih računih (datoteka IZPIS RAČUNI GLAVE. TXT)

     V to datoteko se vpisujejo zbirni podatki o izdanih računih za prodajo blaga ali storitev in njihovih poznejših spremembah. Posamezna datoteka izpisa zbirnih podatkov o izdanih računih mora zajemati posamezno koledarsko leto. Če zavezanec na zahtevo davčnega organa predlaga izpis zbirnih podatkov o izdanih računih v tekočem koledarskem letu, mora datoteka zajemati izpis podatkov do dneva, ko je bila podana zahteva.

      Predlagamo, da si zavezanec podrobneje ogleda prilogo k pravilniku glede posameznih vsebin, opozorili pa bi predvsem na potrebno zagotavljanje vsebin, ki se nanašajo na spremembe računa. Tako mora zavezanec zagotoviti podatke o:

 • datumu spremembe računa (v obliki DDMMLLLL),

 • uri spremembe (v obliki UU:MM),

 • zaporedni številki spremembe,

 • oznaki razloga spremembe računa (enomestna oznaka: S-Storno, D-dobropis, O-ostalo),

 • opisu razloga spremembe računa (vpis opisa je obvezen, če ima oznaka razloga spremembe izdanega računa O - ostalo),

 • uporabniškem imenu osebe, ki je spremenila račun,

 • imenu in priimku osebe, ki je spremenila račun.

     Vsaka sprememba izvornega izdanega računa se mora vpisati v novo vrstico. Če gre pri spremembi za zmanjšanje vrednosti izdanega računa, se morajo v ustrezna polja vpisati pripadajoče negativne vrednosti, ki ustrezajo zmanjšanju vrednosti izdanega računa. Če sprememba ne vpliva na vrednost izdanega računa, se v polja z vrednostmi ne vpisuje ničesar.

     Izpis podatkov o postavkah na izdanih računih (datoteka IZPIS RAČUNI POSTAVKE. TXT)

     Ta datoteka mora vsebovati podatke o količini, vrsti in vrednosti posameznih postavk na izdanih računih in njihovih poznejših spremembah. Posamezna datoteka izpisa zbirnih podatkov o izdanih računih mora zajemati posamezno koledarsko leto. Če zavezanec na zahtevo davčnega organa predlaga izpis zbirnih podatkov o izdanih računih v tekočem koledarskem letu, mora datoteka zajemati izpis podatkov do dneva, ko je bila podana zahteva.

     Prav tako kot v zgornjem primeru predlagamo, da si zavezanec podrobneje ogleda prilogo k pravilniku, še enkrat pa opozarjamo, da je potrebno veliko pozornost nameniti beleženju posameznih sprememb izdanih računov.

     Za ustrezne izpise bodo poskrbeli ponudniki računalniških programov. Kar je pomembno za računovodje, komercialiste, prodajalce je, da se ustrezno beleži vsaka sprememba izdanega računa. Na tem mestu je dobro, da se držimo pravila več je manj , kar pomeni, da bomo imeli manj težav pri pojasnjevanju posameznih sprememb davčnemu organu, če bomo vsako spremembo podrobno opisali in dokumentirali.

     V skladu z obravnavo pravilnika naj opozorimo še na določila 398. a člena ZDavP-2, ki se nanaša globe in davčne prekrške pri obdelavi elektronskih podatkov, in sicer se:

      (1) Z globo od 3.000 do 10.000 EUR kaznuje za prekršek posameznik, z globo od 20.000 do 70.000 EUR kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 50.000 do 150.000 EUR kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 70.000 do 250.000 EUR, če:

 1. ne zagotovi elektronskega obdelovanja podatkov na predpisan način (četrti odstavek 38. člena).

 2. ima ali uporablja računalniški program ali elektronsko napravo, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb ali če ne zagotovi izpisa izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov, če je do takšnih sprememb prišlo (osmi odstavek 38. člena).

 3. kot proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema zavezancem za davek zagotovi, omogoči ali namesti računalniški program, elektronsko napravo ali informacijski sistem, ki v trenutku prodaje, predaje v uporabo ali namestitve omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb (deveti odstavek 38. člena).

     (2) Z globo od 1.500 do 4.000 EUR za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

     (3) Z globo od 2.000 do 6.000 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 4.000 do 10.000 EUR.

Vir: Verlag Dashöfer

 
 

Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - po 1. 7. 2013 (REK obrazec)

16.04.2013 09:00

Pojasnilo DURS, 9. 4. 2013


Glede na spremembe zakonodaje s področja plačevanja prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo dopolnjen obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazec in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev – iREK obrazec. Na novo bo določena oblika predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev ter navodilo za izpolnitev obračunov davčnemu organu v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki bo objavljen v Uradnem listu RS, in se bo uporabljal od 1. 7. 2013 dalje.


Na Davčni upravi Republike Slovenije smo že pripravili nove XML sheme REK-1 obrazcev za oddajo preko sistema eDavki, ki so na voljo na naslednji povezavi:

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/FormsXml.aspx


Formule, vgrajene v nove XML sheme REK obrazcev, pa so dostopne na naslednji povezavi:

https://beta.edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx


V nadaljevanju so opisane zakonske podlage in spremembe REK-1 obrazca in iREK obrazca, ki bodo vključene v spremembo pravilnika.


1. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12)


ZPIZ-2 v 156. členu določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev:

 • v višini 30% za delojemalce, ki so dopolnili 60 let starosti in
 • v višini 50% za delojemalce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2.

Navedeni oprostitvi se izključujeta, kar pomeni, da ni mogoče uveljavljati obeh hkrati. Določba 156. člena ZPIZ-2 se ne uporablja za invalidska podjetja, ki imajo celotne prispevke obračunane, vendar ne plačane, temveč odstopljene delodajalcu kot namenska sredstva. Navedena določba se tudi ne uporablja v primeru, ko ima delojemalec status invalida nad kvoto. Skladno z določili prvega odstavka 430. člena ZPIZ-2, se določba 156. člena ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 7. 2013. V ta namen bo REK-1 obrazec dopolnjen s poljem 309 in 310.


V polje 309 Osnova za prispevke – delavci, ki so dopolnili 60 let starosti, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od dohodkov delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki so dopolnili 60 let starosti.


Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev obračunajo v celoti, plačajo pa se samo v višini 70 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem delu prispevkov (30 %) se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov, ki jih je treba plačati, pa v stolpec »za plačilo« (zaporedna številka 602).


V polje 310 Osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od dohodkov delavcev, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2. Od dohodkov teh delavcev v delovnem razmerju - iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, je delodajalec oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev v višini 50 % tega prispevka.


Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev obračunajo v celoti, plačajo pa se samo v višini 50 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem delu prispevkov (50 %) se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov, ki jih je treba plačati, pa v stolpec »za plačilo« (zaporedna številka 602).


ZPIZ-2 nadalje v 157. členu določa vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev. Delodajalci lahko, za delojemalce, ki niso dopolnili 26. let starosti in matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti, uveljavijo vračilo prispevkov delodajalca za prvo leto zaposlenosti v višini 50 %, drugo leto pa v višini 30 % prispevkov delodajalca. Način vračila prispevkov bo določil minister, pristojen za delo, s pravilnikom.


Skladno z določili drugega odstavka 430. člena ZPIZ-2, se določba 157. člena ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 7. 2013. V ta namen bo REK-1 obrazec dopolnjen s poljem 311 Osnova za prispevke – vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2. V to polje plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od dohodkov zavarovancev – delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, za katere delodajalec lahko uveljavlja vračilo prispevkov.


2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13)


ZUTD-A v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti. Določba 39. člena ZUTD-A vpliva na pogodbe o zaposlitvi, sklenjene po uveljavitvi zakona (po 12. 4. 2013) in določa:

 • oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
 • obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Na tej podlagi bo REK-1 obrazec dopolnjen z dvema novima poljema za vpisovanje osnove za izračun prispevkov delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti, in sicer 312 in 313.


V polje 312 Osnova za prispevke – zaposleni za določen čas po 39. členu ZUTD-A, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za določen čas. Od te osnove, skladno z drugim odstavkom 39. člena ZUTD-A, delodajalec plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnost v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.


V polje 313 Osnova za prispevke – zaposleni za nedoločen čas po 39. členu ZUTD-A, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za nedoločen čas in zanje velja oprostitev plačila tega prispevka. Skladno s prvim odstavkom 39. člena ZUTD-A je delodajalec, ki z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za obdobje dveh let. Od te osnove se prispevki delodajalcev za primer brezposelnosti samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 603).«.


3. Spremembe na individualnem REK obrazcu


Skladno z navedenimi zakonskimi spremembami in dopolnitvami REK-1 obrazca bo iREK obrazec dopolnjen z novimi polji, kjer plačnik davka ustrezno označi posebni podatek o prejemniku dohodka ob izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, in sicer;


A017 delavec, ki je dopolnil 60 let starosti,

A018 delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2,

A019 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2,

A020 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (drugi odstavek 39. člena ZUTD-A),

A021 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in od sklenitve pogodbe še ni preteklo dve leti (prvi odstavek 39. člena ZUTD-A).

Vir: DURS

 

 
 

Dvig praga za male davčne zavezance

06.03.2013 09:08

Ena izmed novosti na področju DDV v letu 2013 tudi ta, da se je dvignil prag za male davčne zavezance, in sicer iz 25.000 na 50.000 EUR obdavčljivega prometa. Omenjeni dvig praga je bil že odobren tudi s strani Unije, in sicer z Izvedbenim sklepom Sveta o dovoljenju Republiki Sloveniji za uporabo ukrepa, ki odstopa od 287. člena Direktive Sveta 2006/112/ES, ki je bil že objavljen v Uradnem listu Evropske unije št. L22/15 dne 25.1.2013. Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, je bilo 15.2.2013 že objavljeno v Ur.l. RS št. 14/2013, zato se bo višji prag začel uporabljati 1. aprila 2013.

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Aktualne novice

 

22.07.2020
Predčasno plačilo prispevkov za socialno varnost z zapadlostjo 31. 3. 2022.
Samozaposlenim osebam in kmetom, ki so opravljali ...
13.07.2020
Razlog za pozitivna stanja na eKartici
#eDavki

Pri preverjanju stanja na eKartici na ...
30.03.2020
Uveljavljen prvi sklop interventnih zakonov v povezavi s COVID-19
V Uradnem listu RS so bili objavljeni:
 • Zakon o ...
08.01.2020
e-bolniški list
Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega ...
22.11.2019
Bolniški list od 01.01.2020
Novost - uvedba elektronskega bolniškega lista ...
web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI