Aktualne novice

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
 

Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - po 1. 7. 2013 (REK obrazec)

16.04.2013 09:00

Pojasnilo DURS, 9. 4. 2013


Glede na spremembe zakonodaje s področja plačevanja prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo dopolnjen obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazec in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev – iREK obrazec. Na novo bo določena oblika predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev ter navodilo za izpolnitev obračunov davčnemu organu v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki bo objavljen v Uradnem listu RS, in se bo uporabljal od 1. 7. 2013 dalje.


Na Davčni upravi Republike Slovenije smo že pripravili nove XML sheme REK-1 obrazcev za oddajo preko sistema eDavki, ki so na voljo na naslednji povezavi:

http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/FormsXml.aspx


Formule, vgrajene v nove XML sheme REK obrazcev, pa so dostopne na naslednji povezavi:

https://beta.edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx


V nadaljevanju so opisane zakonske podlage in spremembe REK-1 obrazca in iREK obrazca, ki bodo vključene v spremembo pravilnika.


1. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12)


ZPIZ-2 v 156. členu določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev:

 • v višini 30% za delojemalce, ki so dopolnili 60 let starosti in
 • v višini 50% za delojemalce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2.

Navedeni oprostitvi se izključujeta, kar pomeni, da ni mogoče uveljavljati obeh hkrati. Določba 156. člena ZPIZ-2 se ne uporablja za invalidska podjetja, ki imajo celotne prispevke obračunane, vendar ne plačane, temveč odstopljene delodajalcu kot namenska sredstva. Navedena določba se tudi ne uporablja v primeru, ko ima delojemalec status invalida nad kvoto. Skladno z določili prvega odstavka 430. člena ZPIZ-2, se določba 156. člena ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 7. 2013. V ta namen bo REK-1 obrazec dopolnjen s poljem 309 in 310.


V polje 309 Osnova za prispevke – delavci, ki so dopolnili 60 let starosti, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od dohodkov delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki so dopolnili 60 let starosti.


Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev obračunajo v celoti, plačajo pa se samo v višini 70 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem delu prispevkov (30 %) se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov, ki jih je treba plačati, pa v stolpec »za plačilo« (zaporedna številka 602).


V polje 310 Osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od dohodkov delavcev, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena ZPIZ-2. Od dohodkov teh delavcev v delovnem razmerju - iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, je delodajalec oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev v višini 50 % tega prispevka.


Od te osnove se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev obračunajo v celoti, plačajo pa se samo v višini 50 % obračunanega zneska. Podatki o oproščenem delu prispevkov (50 %) se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 602), podatki o znesku prispevkov, ki jih je treba plačati, pa v stolpec »za plačilo« (zaporedna številka 602).


ZPIZ-2 nadalje v 157. členu določa vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev. Delodajalci lahko, za delojemalce, ki niso dopolnili 26. let starosti in matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti, uveljavijo vračilo prispevkov delodajalca za prvo leto zaposlenosti v višini 50 %, drugo leto pa v višini 30 % prispevkov delodajalca. Način vračila prispevkov bo določil minister, pristojen za delo, s pravilnikom.


Skladno z določili drugega odstavka 430. člena ZPIZ-2, se določba 157. člena ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 7. 2013. V ta namen bo REK-1 obrazec dopolnjen s poljem 311 Osnova za prispevke – vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2. V to polje plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev od dohodkov zavarovancev – delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, za katere delodajalec lahko uveljavlja vračilo prispevkov.


2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13)


ZUTD-A v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti. Določba 39. člena ZUTD-A vpliva na pogodbe o zaposlitvi, sklenjene po uveljavitvi zakona (po 12. 4. 2013) in določa:

 • oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
 • obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Na tej podlagi bo REK-1 obrazec dopolnjen z dvema novima poljema za vpisovanje osnove za izračun prispevkov delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti, in sicer 312 in 313.


V polje 312 Osnova za prispevke – zaposleni za določen čas po 39. členu ZUTD-A, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za določen čas. Od te osnove, skladno z drugim odstavkom 39. člena ZUTD-A, delodajalec plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnost v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.


V polje 313 Osnova za prispevke – zaposleni za nedoločen čas po 39. členu ZUTD-A, plačnik davka vpiše osnovo za prispevke delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za nedoločen čas in zanje velja oprostitev plačila tega prispevka. Skladno s prvim odstavkom 39. člena ZUTD-A je delodajalec, ki z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za obdobje dveh let. Od te osnove se prispevki delodajalcev za primer brezposelnosti samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec »obračunani« (zaporedna številka 603).«.


3. Spremembe na individualnem REK obrazcu


Skladno z navedenimi zakonskimi spremembami in dopolnitvami REK-1 obrazca bo iREK obrazec dopolnjen z novimi polji, kjer plačnik davka ustrezno označi posebni podatek o prejemniku dohodka ob izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, in sicer;


A017 delavec, ki je dopolnil 60 let starosti,

A018 delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2,

A019 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2,

A020 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (drugi odstavek 39. člena ZUTD-A),

A021 delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in od sklenitve pogodbe še ni preteklo dve leti (prvi odstavek 39. člena ZUTD-A).

Vir: DURS

 

 
 

Dvig praga za male davčne zavezance

06.03.2013 09:08

Ena izmed novosti na področju DDV v letu 2013 tudi ta, da se je dvignil prag za male davčne zavezance, in sicer iz 25.000 na 50.000 EUR obdavčljivega prometa. Omenjeni dvig praga je bil že odobren tudi s strani Unije, in sicer z Izvedbenim sklepom Sveta o dovoljenju Republiki Sloveniji za uporabo ukrepa, ki odstopa od 287. člena Direktive Sveta 2006/112/ES, ki je bil že objavljen v Uradnem listu Evropske unije št. L22/15 dne 25.1.2013. Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, je bilo 15.2.2013 že objavljeno v Ur.l. RS št. 14/2013, zato se bo višji prag začel uporabljati 1. aprila 2013.

 
 

Obveznosti za obdobje marec 2013 - april 2013

06.03.2013 09:04

MAREC 2013

11. marec

 • Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

 • Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb

15. marec

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2013

 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike

 • Obračun in plačilo prispevkov za direktorje – obrazec OPSVL

18. marec

 • Izplačilo plač in oddaja REK‑1 obrazca na DURS

 • Poročanje AJPES o izplačanih plačah in regresu v javnem sektorju

20. marec

 • Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV

 • Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, DVP, KRD, SN‑T)

22. marec

 • Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni)

29. marec

 • Obračun in plačilo DDV

30. marec

 • Raziskovanje o kadrovskih štipendijah (Pravne osebe, ki izplačujejo kadrovske štipendije)

31. marec

 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

 • Poročilo za storitve in blago po 76.a členu ZDDV‑1

 • Poročanje Banki Slovenije (obrazec SKV)

 • Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta

 • Oddaja letnega poročila za gospodarske družbe, zadruge, podjetniki, podružnice, društva na AJPES

 • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2013

 • Poročanje o izplačanih plačah in regresu (Pravne osebe – zasebni in javni sektor)

APRIL 2013

11. april

 • Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

 • Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb

15. april

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2013

 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike

 • Obračun in plačilo prispevkov za direktorje – obrazec OPSVL

18. april

 • Izplačilo plač in oddaja REK‑1 obrazca na DURS

 • Poročanje AJPES o izplačanih plačah in regresu v javnem sektorju

20. april

 • Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV

 • Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, DVP, KRD, SN‑T)

 • obrazec EMBALAŽA‑OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar do marec 2013

23. april

 • Raziskovanje o izplačanih dividendah (vse delniške družbe)

26. april

 • Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni)

30. april

 • Obračun in plačilo DDV

 • Poročilo za storitve in blago po 76.a členu ZDDV‑1

 • Poročanje Banki Slovenije (obrazec SKV)

 • Poročanje o izplačanih plačah in regresu (Pravne osebe – zasebni in javni sektor)

 • ZPIZ – Obrazec M‑4

 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar do marec 2013

 
 

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. 2. 2013

16.01.2013 09:24

Zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti, naj do 5.2.2013 oddajo vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Obrazec vloge je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Davčne uprave RS: www.uradni-list.si/files/RS_-2012-102-03866-OB~P001-0000.PDF

 

Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad oziroma izpostavo (kjer je zavezanec vpisan v davčni register). Vlogo je mogoče oddati tudi prek sistema eDavki, če ima zavezanec digitalno potrdilo in je v sistem registriran.
Vir: Durs

 
 
Sistem pavšalne obdavčitve za manjše poslovne subjekte
04.01.2013 09:42
Prej veljaven ZDDPO-2 za davčne zavezance po tem zakonu ni predvidel možnosti pavšalne obdavčitve v nobenem primeru. Poslovni subjekti, ki so pravne osebe, in ostali zavezanci po ZDDPO-2, so torej v skladu s prej veljavno zakonodajo (do davčnega leta 2012) obračunavali davek od dejanskih prihodkov in odhodkov.

     Novela ZDDPO-2 pa uvaja podoben sistem pavšalne obdavčitve kot novela ZDoh-2. Prag za davčne zavezance po ZDDPO-2 znaša tudi 50.000 EUR, enaka pa je tudi višina normiranih odhodkov, in sicer 70 % prihodkov. Sistem je torej enak zgoraj predstavljenemu za fizične osebe, s to razliko, da je pri zavezancih po ZDDPO-2 dobiček obdavčen po stopnji 17 % (za leto 2013), 16 % (za leto 2014) oziroma 15 % (leto 2015 in naprej).
Če se osredotočimo zgolj na ekonomske vidike sistema pavšalne obdavčitve, je odločitev za vstop navidezno lahka. Vstop se izplača tistim zavezancem, pri katerih dejanski odhodki ne presegajo 70 % obdavčljivih prihodkov posameznega davčnega leta. Dober primer takšnega zavezanca je denimo (samozaposlena) oseba, ki ustvarja na intelektualnem področju (priprava avtorskih del, poučevanje, različno svetovanje, ipd.) in ki ima zelo malo oziroma nič odhodkov.

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Aktualne novice

 

08.01.2020
e-bolniški list
Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega ...
22.11.2019
Bolniški list od 01.01.2020
Novost - uvedba elektronskega bolniškega lista ...
04.05.2019
Spremembe glede izplačevanja regresa za letni dopust

Dne 4. maja 2019 sta pričeli veljati noveli ...

20.04.2019
Pričetek uporabe novega Zakona o poslovni skrivnosti
Dne 20. aprila 2019 se je pričel uporabljati nov ...
web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI