Aktualne novice

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
 

Račun za cestnino v tujini

15.10.2013 08:16

Cestnina je nadomestilo za uporabo cest in je obdavčena v skladu z 27. členom ZDDV-1, ki določa, da je kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami kraj, kjer se nepremičnina nahaja. Torej je pomembno, v kateri državi se nahajajo ceste, katerih uporaba se plačuje.

Če gre denimo za uporabo cest v Avstriji, pomeni, da ima Avstrija pravico do obdavčitve. Zaradi navedenega se samoobdavčitev v Sloveniji ne dela. Zaradi navedenega se samoobdavčitev v Sloveniji ne dela. Slovenski davčni zavezanec, ki ima pravico do odbitka DDV, lahko vloži zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU preko portala e-davki. V tem primeru se zaračunani avstrijski DDV knjiži na konto 165 - ostale kratkoročne terjatve.

Vir: Verlag Dashöfer

 
 

Poročanje o kupoprodajnih poslih z nepremičninami in o najemnih poslih s stavbami in deli stavb

10.10.2013 14:38
APLIKACIJA ZA ODDAJANJE POROČIL


Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
(Uradni list RS, št. 50/06, 87/11 in 40/12 – ZUJF) v 22. členu določa obveznost poročanja o kupoprodajnih poslih z nepremičninami in o najemnih poslih s stavbami in deli stavb v evidenco trga nepremičnin, ki je prilagojena za vzpostavitev podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb (v nadaljevanju: ETN). Kršitev obveznosti je sankcionirana.


Prilagojena ETN se na podlagi Sklepa o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin (Uradni list RS, št. 51/13) začne uporabljati s 1. julijem 2013.


V ETN je treba pošiljati podatke o:  

- sklenjenih kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami  in

- sklenjenih najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb.


Podatke o kupoprodajnih pogodbah ter najemnih pogodbah in njihovih aneksih
, ki se evidentirajo v ETN za posamezno vrsto pravnega posla (kupoprodajni oziroma najemni pravni posel), določata Pravilnik o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov (Uradni list RS, št. 68/12) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov (Uradni list RS, št. 51/13).


O kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami morajo pošiljati podatke:

•    Davčna uprava Republike Slovenije iz evidence napovedi za odmero davka na promet nepremičnin,

•    prodajalci iz pogodb za kupoprodajne pravne posle z nepremičninami za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost, oziroma lizingodajalci iz pogodb o finančnem lizingu nepremičnin za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost.


Prodajalci nepremičnin
(lizingodajalci imajo enake dolžnosti posredovanja podatkov kot prodajalci nepremičnin) morajo pošiljati podatke o kupoprodajnih pogodbah z nepremičninami in o pogodbah o finančnem lizingu nepremičnin, sklenjenih po 1. juliju 2013.   


Lizingodajalci iz pogodbe o finančnem lizingu lahko pošljejo podatke o pogodbah o finančnem lizingu nepremičnin, ki na dan 1. julij 2013 še trajajo, ne glede na to, ali je bil ob sklenitvi finančnega lizinga nepremičnin obračunan davek na dodano vrednost ali davek na promet nepremičnin.

Prodajalci nepremičnin in lizingodajalci morajo o poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost, v prilagojeno ETN poročati elektronsko - z vnosom podatkov v prilagojeno ETN ali v predpisanem izmenjevalnem formatu prek spletne aplikacije.


O najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb morajo pošiljati podatke:

•    najemodajalci, ki so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem (fizične osebe in pravne osebe zasebnega ali javnega prava),

•    najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije,

•    upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.


Najemodajalci morajo pošiljati podatke o vseh »aktivnih« najemnih pravnih poslih – poslati morajo podatke o najemnih pogodbah, ki na dan 1. julij 2013 trajajo, in o novih najemnih pogodbah, sklenjenih po tem datumu.
   


V primeru, ko je najemodajalec pravna oseba, ali ko je najemodajalec upravljavec stavbe ali dela stavbe v lasti Republike Slovenije (oddaja v najem stavb/delov stavb v državni lasti) ali ko je najemodajalec upravnik (oddaja v najem skupnih stavb ali delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi), se v ETN poroča elektronsko - z vnosom podatkov v ETN ali v predpisanem izmenjevalnem formatu prek spletne aplikacije.


V primeru, ko je najemodajalec fizična oseba, lahko poroča elektronsko - z vnosom podatkov v ETN prek spletne aplikacije ali po pošti na obrazcu za poročanje o najemnem pravnem poslu, ki je objavljen na spletnih straneh Geodetske uprave RS.

Podatke iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost, pogodb o finančnem lizingu nepremičnin, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost, in iz pogodb za najem stavb ali delov stavb, je treba v ETN poslati do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen pravni posel. Podatke o pravnih poslih, ki bodo sklenjeni v juliju 2013, je treba poslati najkasneje do 15. avgusta 2013.


Spletna aplikacija za poročanje o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami in najemnih poslih s stavbami in deli stavb
v ETN je dostopna prek povezave na spletnem portalu PROSTOR, na straneh Evidence trga nepremičnin. Za registracijo za uporabo spletne aplikacije je potrebno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo.


Celovito evidentiranje podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih, vključno s finančnim lizingom, ter podatkov o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb v evidenci trga nepremičnin je prvenstveno namenjeno pridobivanju podatkov o prodajnih cenah in najemninah za izvajanje nalog množičnega vrednotenja nepremičnin. Na podlagi teh podatkov se oblikujejo modeli vrednotenja za posamezne vrste nepremičnin, določajo se posplošene tržne vrednosti nepremičnin, ki se vodijo v registru nepremičnin,  ter indeksi vrednosti, s katerimi se vrednosti nepremičnin prilagajajo trenutnim tržnim razmeram. Evidenca trga nepremičnin kot javna evidenca je namenjena tudi drugim uporabnikom, ali je uporabljena za druge namene (za potrebe statistike, davčne namene itd.), če tako določajo predpisi. Preko javnega vpogleda v podatke o cenah in najemninah prispeva k preglednosti in učinkovitosti trga nepremičnin.

Vir: GURS

 
 

Obetajo se spremembe na področju dohodnine

10.09.2013 10:39

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) uvaja spremembe, ki so potrebne zaradi:

-     izvedbe ukrepov v skladu s cilji Programa stabilnosti za leto 2013,

-     uskladitve s spremembami v novih področnih sistemskih zakonih (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1),

-     uskladitve ZDoh-2 s pravnim redom Evropske unije in sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru,

-     odprave ugotovljene protiustavnosti petega odstavka 113. člena ZDoh-2, ki določa posebno osebno olajšavo za čezmejne delovne migrante.

 

Predlog ZDoh-2M vsebuje naslednje spremembe in dopolnitve:

1. Odpravlja se avtomatično usklajevanje davčnih olajšav in neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine z rastjo cen življenjskih potrebščin. Možnost usklajevanja in določanje koeficienta, s katerim se uskladijo zneski olajšav in neto letnih davčnih osnov iz lestvice za odmero dohodnine se prenaša v okvir sprejemanja zakona o izvrševanju proračuna (8. in 9. člen ZDoh-2M (118. in 122. člen ZDoh-2)).

 

2. Spreminja se določitev davčne osnove od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, na način, da se pri določanju davčne osnove kot odbitna postavka priznavajo tudi obvezni prispevki za socialno varnost delojemalca od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja (1. člen ZDoh-2M (41. člen ZDoh-2)).

 

3. Davčna obravnava poklicnih pokojnin se izenačuje z davčno obravnavo pokojnin iz obveznega pokojninskega zavarovanja in tako se prejemnikom poklicne pokojnine priznava osebna olajšava v obliki zmanjšanja dohodnine v višini 13,5% odmerjene poklicne pokojnine (6. člen ZDoh-2M (112. člen ZDoh-2)).  Navedena sprememba je bila v predlog novele ZDoh-2M vključena naknadno, po opravljeni razpravi na Ekonomsko socialnem svetu in usklajevanju na delovni skupini. 

 

4. Določa se možnost uveljavljanja veljavne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, že pri obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (11. člen ZDoh-2M (128. člen ZDoh-2)).

 

5. Določba, ki določa olajšave za rezidente držav članic EU in EGP se usklajuje z zakonodajo EU (7. člen ZDoh-2M (116. člen ZDoh-2)) in sicer tako, da se določa možnost uveljavljanja posebne osebne olajšave za športnike, novinarje in kulturnike ter olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje tudi za nerezidenta Slovenije (ki je rezident držav članic EU oziroma EGP), ki izpolnjuje določene pogoje in pretežni del dohodka dosega v Sloveniji.

 

6. Pri določanju davčne osnove od dohodka iz življenjskega zavarovanja se določa pričakovano življenjsko dobo zavarovanca enako, ne glede na spol davčnega zavezanca (4. člen ZDoh-2M (86. člen ZDoh-2), s čimer se določba uskladi z Direktivo Sveta 2003/113/ES na področju zavarovanja v skladu s Sodbo sodišča Evropske unije v zadevi C-236/09 kot tudi Direktivo 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta, o uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri določanju zavarovalnih premij in dajatev iz zavarovanja.

 

7. Ureja se ustrezno vsebinsko sklicevanje glede na določbe ZPIZ-2 in ZDR-1 (2. člen ZDoh-2M (44. člen ZDoh-2); 3. člen ZDoh-2M (65. člen ZDoh-2); 5. člen ZDoh-2M (107. člen ZDoh-2), 6. člen ZDoh-2M (112. člen ZDoh-2) in 10. člen ZDoh-2M (127. člen ZDoh-2)).

 

8.  Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-147/12-18 z dne 29. 5. 2013, ki je ugotovilo, da je peti odstavek 113. člena Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo RS, se odpravlja posebna osebna olajšava za dohodke rezidentov čezmejnih delovnih migrantov (7. člen ZDoh-2M (113. člen ZDoh-2)). Navedena sprememba je bila v predlog novele ZDoh-2M vključena naknadno, po opravljeni javni razpravi in medresorskem usklajevanju.

 

Po oceni bo imel predlog zakona v letu 2014 za posledico letno zvišanje prihodkov državnega proračuna iz naslova dohodnine za okoli 33,2 milijonov evrov. Navedeni učinek je posledica ukinitve usklajevanja neto letnih davčnih osnov iz davčne lestvice in davčnih olajšav z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki bo povečal prihodke za 30 milijonov evrov. Večji vpliv na povečanje prihodkov iz naslova dohodnine ima tudi odprava posebne osebne olajšave za dohodke rezidentov čezmejnih delovnih migrantov, ki bo po oceni zvišala prihodke za 4 milijonov evrov. Obenem pa ima vpliv na prihodke iz naslova dohodnine tudi sprememba določanja davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja (zaradi priznavanja obveznih prispevkov za socialno varnost), ki bo zmanjšala prihodke v višini 0,8 milijonov evrov. Ostale spremembe ne bodo imele pomembnejših finančnih posledic za državni proračun.

Vir: Vlada RS

 
 

Povečanje stopenj DDV stopi v veljavo 1.7.2013

01.07.2013 07:47
V Uradnem listu RS, št. 46/13 je bil dne 29. 5. 2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), ki začne veljati 30. 5. 2013, uporabljati pa se začne 1. 6. 2013. Z 10. členom ZIPRS1314-A, s katerim je v ZIPRS1314 dodan nov 60.a člen, se s 1. 7. 2013 dvigne splošna stopnja DDV na 22 % in nižja stopnja DDV na 9,5 %. V zvezi s povečanjem stopenj DDV v nadaljevanju pojasnjujemo:


ZIPRS1314-A določa, da se, ne glede na prvi in drugi odstavek 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13), od vključno 1. 7. 2013 dalje, DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove po ZDDV-1 in po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove po ZDDV-1 (za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga ZDDV-1 in njegov sestavni del).


Z ZIPRS1314-A je določena tudi prehodna ureditev za uveljavitev novih stopenj DDV.


V zvezi z obveznostjo obračuna DDV prehodna ureditev izhaja iz trenutka nastanka obveznosti obračuna DDV, kot je določen v 32. do 35. členu ZDDV-1. V primerih, da je del dobave blaga ali storitev dejansko opravljen pred uvedbo novih stopenj DDV, del pa po njihovi uvedbi, davčni zavezanec obračuna DDV za celotno dobavo po novih stopnjah. Od delnih dobav blaga ali storitev, opravljenih pred 1. 7. 2013, pa lahko davčni zavezanec na dan 30. 6. 2013 obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. 7. 2013, če je račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20. 7. 2013. Navedeni datum izdaje računa je določen z vidika enake obravnave davčnih zavezancev glede na skrajni rok za predložitev obračuna DDV. Znesek tako obračunanega DDV se vključi v obračun DDV za davčno obdobje junij 2013 oziroma april – junij 2013.


Predvideni sta tudi prehodni določbi v primeru prejema predplačil. Če davčni zavezanec prejme celotno predplačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po spremembi stopenj DDV, se DDV od predplačila obračuna po do sedaj veljavnih stopnjah. Če pa je prejeto predplačilo le delno, se DDV obračuna po do sedaj veljavnih stopnjah le od zneska prejetega predplačila, od preostanka zneska pa po novih stopnjah DDV.


Smiselno se navedeni prehodni določbi v zvezi s prejetimi predplačili uporabljata tudi v primeru izvršenih predplačil za bodoče čezmejne storitve, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in za katere je davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, dolžan plačati DDV kot prejemnik storitve v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 in v primerih iz 33.a člena ZDDV-1, v skladu s katerim mora davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV in je določen kot plačnik DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1, obračunati DDV od danih predplačil.


Iz navedenega izhaja, da se novi stopnji DDV obračunavata in plačujeta od transakcij, ki so predmet obdavčitve po ZDDV-1, to je od dobav blaga, opravljanja storitev, vključno od prejetega blaga ali storitev, za katere je DDV dolžan plačati prejemnik blaga ali storitev kot plačnik DDV v skladu s 76. in 76.a členom ZDDV-1, od pridobitev blaga znotraj Unije in od uvoza blaga, in sicer pod pogojem, da je obveznost obračuna DDV za navedene transakcije po ZDDV-1 nastala po 1. 7. 2013 v Sloveniji.


Ob upoštevanju navedenega je glede obveznosti obračuna DDV v zvezi s transakcijami, ki so predmet DDV, torej potrebno upoštevati naslednje:


I. Dobave, v celoti opravljene do vključno 30. 6. 2013


Za dobave blaga in storitev, ki so v celoti opravljene do vključno 30. 6. 2013 se uporabi stopnja DDV, ki je veljala pred spremembo stopenj (stara stopnja), pri tem datum izdaje računa ni pomemben.


Tabela 1: Primeri uporabe stopnje DDV za dobave blaga ali storitev, v celoti opravljene do vključno 30. 6. 2013

 

Opravljena dobava

Datum izdaje računa za opravljeno dobavo

Uporaba stopnje DDV na računu

v celoti do vključno 30. 6. 2013

20. 7. 2013

20 % oziroma 8,5 %

v celoti do vključno 30. 6. 2013

21. 7. 2013

20 % oziroma 8,5 %

 

 

 

II. Delne dobave blaga ali storitev, katerih del je opravljen pred 1. 7. 2013, preostali del pa po tem datumu


V primerih, ko je del dobave blaga ali storitev dejansko opravljen pred uvedbo novih stopenj DDV, del pa po njihovi uvedbi, davčni zavezanec obračuna DDV za celotno dobavo po novih stopnjah. Ne glede na prejšnji stavek pa davčni zavezanec lahko na dan 30. 6. 2013 od delnih dobav blaga ali storitev, opravljenih pred 1. 7. 2013, obračuna DDV po stopnjah, ki so veljale pred 1. 7. 2013, če je račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20. 7. 2013.


Izdaja računa iz prejšnjega stavka pa ni pomembna pri tistih dobavah blaga ali storitev, od katerih so v skladu s 76. in 76.a členom ZDDV-1 DDV dolžni plačati prejemniki blaga ali storitev (pridobitve blaga znotraj Unije, prejem blaga ali storitev, od katerih so DDV dolžni plačati prejemniki blaga ali storitev kot plačniki DDV ter uvoz blaga). V teh primerih računa ne izda davčni zavezanec, ki je določen kot oseba, ki mora plačati DDV in tudi na samo izdajo računa ne more vplivati. Pomembno je, da davčni zavezanec prejme vse potrebne informacije, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, kdaj je obveznost obračuna DDV nastala ter davčno osnovo, od katere je potrebno obračunati DDV. Stopnja, po kateri se obdavči taka dobava blaga ali storitev, je tako odvisna od tega, kdaj nastane obveznost obračuna DDV v skladu z določbami 33. do 35. člena ZDDV-1.


Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, katera stopnja DDV se uporabi glede na opravljeno dobavo in datum izdaje računa za opravljeno dobavo.


Tabela 2: Primeri uporabe stopnje DDV za delne dobave blaga ali storitev

 

Opravljena dobava

Datum izdaje računa za opravljeno dobavo

Uporaba stopnje DDV na računu

delno:

- prvi del do vključno 30. 6. 2013

- drugi del 5. 7. 2013

20. 7. 2013

- za prvi del 20 % oziroma 8,5 %

- za drugi del 22 % oziroma 9,5 %

delno:

- prvi del do vključno 30. 6. 2013

- drugi del 5. 7. 2013

21. 7. 2013

22 % oziroma 9,5 %

 

 

 

III. Pridobitev blaga znotraj Unije


Pri pridobitvah blaga znotraj Unije obveznost obračuna DDV nastane na dan izdaje računa. Če račun ni izdan, nastane obveznost obračuna DDV najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek.


Več o nastanku obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj Unije je navedeno v pojasnilu objavljenem na spletni strani DURS.

 


Tabela 3: Primeri uporabe stopnje DDV pri pridobitvah blaga znotraj Unije

 

Pridobitev blaga

Izdaja računa

Obveznost obračuna DDV od pridobitve

Mesec prejema računa

Uporaba stopnje DDV za obračun DDV od pridobitve

30. 6. 2013

ni izdan

15. 7. 2013

ni prejet

22 % oziroma 9,5 %

30. 6. 2013

30. 6. 2013

30. 6. 2013

junij, julij

20 % oziroma 8,5 %

30. 6. 2013

1. 7. 2013

1. 7. 2013

julij

22 % oziroma 9,5 %

30. 6. 2013

21. 7. 2013

15. 7. 2013

julij

22 % oziroma 9,5 %

30. 6. 2013

28. 6. 2013

15. 7. 2013

junij

22 % oziroma 9,5 %

 

 

 

IV. Prejeta predplačila za dobave


Davčni zavezanec, ki pred 1. 7. 2013 prejme celotno plačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. 7. 2013.


Davčni zavezanec, ki pred 1. 7. 2013 prejme delno plačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, od zneska prejetega predplačila obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. 7. 2013, od preostalega zneska za plačilo pa po stopnjah, ki veljata od 1. 7. 2013 dalje.


Enako velja tudi za obračun DDV od izvršenih predplačil, za katera je dolžan DDV obračunati prejemnik na podlagi petega odstavka 33. člena (v primerih izvršenih predplačil za bodoče čezmejne storitve, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji) in 33.a člena ZDDV-1 (v primerih dobave blaga in storitev iz 76. člena ZDDV-1).


Od izvršenih predplačil za pridobitev blaga znotraj Unije obveznost za obračun DDV ne nastane.V. Popravek davčne osnove po drugem odstavku 39. člena ZDDV-1


Davčni zavezanec, ki popravi davčno osnovo, uporabi davčno stopnjo, ki je izkazana na računih oziroma drugih dokumentih, ki služijo kot račun, na katere se popravek nanaša (staro stopnjo), ne glede na to, kdaj so oziroma bodo listine za popravek davčne osnove izdane.VI. Primeri


Tabela 4: Primeri uporabe stopnje DDV pri vnaprej plačani naročnini in najemnini, pri opravljenih klicih v obdobju in pri poračunu porabe energije za obdobje

  

Predmet

Datum izdaje računa

Obveznost za obračun DDV

Uporaba stopnje DDV na računu

Vnaprej plačana naročnina in najemnina npr. za mesec julij do vključno 30. 6. 2013

12. 6. 2013*

dan prejema plačila

20 % oziroma 8,5 %

Opravljeni klici za obdobje od 5.6. do 5. 7. 2013

15. 7. 2013*

v trenutku, ko poteče obdobje, na katerega se račun nanaša

22 %

Poračun porabe (npr. električne energije) za obdobje od 1.1.13 do 31.12.13, na podlagi popisa števca na dan 31.12.2013

15. 1. 2014*

v trenutku, ko poteče obdobje, na katerega se račun nanaša

22 % oziroma 9,5 % (popis števca na dan 30. 6. 2013 ni opravljen)

*V teh primerih datum izdaje računa ni pomemben.

 

 

VII. Sprememba davčne stopnje in sklepanje aneksov


ZIPRS1314-A in ZDDV-1 ne urejata vprašanja ali je zaradi spremembe stopenj DDV treba spreminjati pogodbe oz. sklepati anekse k pogodbam zaradi spremembe stopenj temveč je to stvar pogodbenih določil. To pomeni, da je spreminjanje pogodbenih določil stvar dogovora pogodbenih strank oziroma se, če takega dogovora ni, v zvezi z navedenim upoštevajo veljavni predpisi, ki urejajo področje obligacijskih razmerij.

Vir: DURS

 
 

Računalniški programi za gotovinsko poslovanje

20.05.2013 07:33

Ta pravilnik podrobneje predpisuje, kdaj se šteje, da računalniški programi in elektronske naprave izpolnjujejo zahteve iz osmega oziroma devetega odstavka 38. člena Zakona o davčnem postopku, ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev izpisov izvornih elektronsko vodenih podatkov in njihovih sprememb davčnemu organu.

Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.

Vsebina pravilnika

Vir: Uradni list RS

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Aktualne novice

 

30.03.2020
Uveljavljen prvi sklop interventnih zakonov v povezavi s COVID-19
V Uradnem listu RS so bili objavljeni:
  • Zakon o ...
08.01.2020
e-bolniški list
Pomembna novost za delodajalce - do e-bolniškega ...
22.11.2019
Bolniški list od 01.01.2020
Novost - uvedba elektronskega bolniškega lista ...
04.05.2019
Spremembe glede izplačevanja regresa za letni dopust

Dne 4. maja 2019 sta pričeli veljati noveli ...

20.04.2019
Pričetek uporabe novega Zakona o poslovni skrivnosti
Dne 20. aprila 2019 se je pričel uporabljati nov ...
web design: IMAGE DESIGN d.o.o.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
ZAVRNI